Pro Investory
Informace pro investory

AMAP Private Equity Fund SICAV a.s. je růstovým fondem, který nevyplácí dividendy. Výnos se projevuje růstem hodnoty investičních akcií. Majitel investičních akcií může realizovat svůj výnos zpětným prodejem těchto akcií Fondu, který je povinen investiční akcie odkoupit zpět za podmínek stanovených statutem. První tři roky od vzniku Fondu nejsou zpětné odkupy umožněny.

Fond nabízí investorům dvě třídy investičních akcií:

Prioritní investiční akcie

Prioritní investiční akcie mají garantovaný výnos min. 6 % ročně, a to i v případě nižšího zisku či dokonce ztráty Fondu. Garance je formou redistribuce fondového kapitálu od držitelů výkonnostních investičních akcií a prémiových investičních akcií, a to až do výše tohoto fondového kapitálu. Na případném vyšším zhodnocení majetku Fondu participují majitelé prioritních investičních akcií z 50 %. Výnos není shora nijak omezen.

Cílený čistý výnos prioritních investičních akcií je dlouhodobě 6-10 % p.a.

Prémiové investiční akcie

Prémiové investiční akcie nemají garantovaný žádný výnos. Naopak při nedostatečném zhodnocení majetku Fondu jde na jejich vrub garantovaný výnos majitelům prioritních investičních akcií. Prémiové investiční akcie však mají vyšší výnosový potenciál. Majitelé prémiových investičních akcií participují ze 100 % na zhodnocení majetku Fondu do výše 8 % p.a. + ze 75 % na zhodnocení nad 8 % p.a. Výnos není shora nijak omezen. 

Cílený čistý výnos prémiových investičních akcií je dlouhodobě 10-12 % p.a.


Fond je fondem kvalifikovaných investorů dle zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, jeho akcionářem se může stát výhradně kvalifikovaný́ investor dle § 272 tohoto zákona.

Fond upozorňuje investory, že hodnota investice do fondu může klesat i stoupat a návratnost původně investované částky není zaručena. Výkonnost fondu v předchozích obdobích nezaručuje stejnou nebo vyšší výkonnost v budoucnu. Investice do fondu je určena k dosažení výnosu při jejím střednědobém a dlouhodobém držení, a není proto vhodná ke krátkodobé spekulaci. Potenciální investoři by měli zejména zvážit specifická rizika, která mohou vyplývat z investičních cílů fondu, tak jak jsou uvedeny v jeho statutu. Investiční cíle se odráží v doporučeném investičním horizontu, jakož i v poplatcích a nákladech fondu.

Detailní informace obsahuje statut fondu a Sdělení klíčových informací (KID). Sdělení klíčových informací fondu (KID) je k dispozici na https://www.avantfunds.cz/informacni-povinnost. V listinné podobě lze uvedené informace získat v sídle společnosti AVANT investiční společnost, a.s., ROHAN BUSINESS CENTRE, Rohanské nábřeží 671/15 (recepce B), 186 00, Praha 8.

Informace o zpracování osobních údajů týkající se zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, naleznete na webových stránkách společnosti AVANT investiční společnost, a.s. https://www.avantfunds.cz/cs/gdpr/.

Další důležité informace pro investory na: https://www.avantfunds.cz/cz/dulezite-informace.

Uvedené informace mají pouze informativní charakter a nepředstavují návrh na uzavření smlouvy nebo veřejnou nabídku podle ustanovení občanského zákoníku.