Základní informace
To nejdůležitější o Fondu


AMAP Private Equity Fund SICAV a.s.

Příkop 838/6, 602 00 Brno

IČO 08613893

Fond je společností zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 8254.


Typ fondu: Fond kvalifikovaných investorů

Právní forma: Akciová společnost s proměnným základním kapitálem (SICAV)

Zaměření fondu: Private equity - malé a střední podniky přednostně v ČR a SR

Investiční horizont: 5 a více let

Doba trvání fondu: neomezená

Frekvence úpisů: měsíční

Frekvence odkupů: měsíční, lhůta pro vypořádání 3-6 měsíců dle velikosti odkupu (první 3 roky od vzniku fondu nelze odkupovat investiční akcie).

Minimální investice: 1 mil. Kč

Druh cenného papíru: Zaknihované investiční akcie na jméno, dvě třídy akcií:

  • A) Prioritní investiční akcie, ISIN: CZ0008044633
  • B) Prémiové investiční akcie, ISIN: CZ0008044641 

Cílový výnos: 6-12 % p.a., dle třídy akcií

Participace na výnosech: 

  • A) Prioritní investiční akcie - výnos min. 6 % p.a. + 50 % z výnosu nad 6 % p.a.
  • B) Prémiové investiční akcie - 100 % z výnosu do 8 % p.a. + 75 % z výnosu nad 8 % p.a.

Vstupní poplatek: Max. 3 % (při vyšším objemu investice možno dojednat nižší poplatek)

Výstupní poplatky: 10 % hodnoty odkupovaných akcií v případě, že akcionář požádá o odkup investičních akcií ve lhůtě před uplynutím 36 měsíců od úpisu.

0 % hodnoty odkupovaných akcií v případě, že akcionář požádá o odkup investičních akcií ve lhůtě po uplynutí 36 měsíců od úpisu.

Obhospodařovatel Fondu: AVANT investiční společnost, a.s.

Administrátor Fondu: AVANT investiční společnost, a.s.

Depozitář Fondu: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor Fondu: DANEPO - AUDIT s. r. o.

Výkon dohledu: Česká národní banka